Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Vysoké školství: několik bodů k zamyšlení

25. 02. 2006, autor: Ladislav Koubek
Vysoké školství je oblastí, v níž v posledních pěti letech došlo k velkým (dalo by se dokonce říci převratným) změnám, a tuto skutečnost je třeba reflektovat i při tvorbě programových stanovisek. Především se významným způsobem mění poměr nabídky a poptávky po studijních místech: zatímco nabídka studijních míst stále roste, poptávka již v následujících několika letech vzhledem k demografickému vývoji významným způsobem poklesne. Vysokoškolské vzdělání se tak stává dostupným širokému spektru uchazečů. Transformace studijních programů na dvojstupňové (jak ji požadoval mj. volební program Koalice v r. 2002) též významným způsobem pokročila. Soukromé vysoké školy sice stále nepokrývají významnou část kapacit vysokého školství, nicméně jejich podíl dynamicky roste.

Tento vývoj vede k novému zvažování priorit v oblasti vysokého školství: namísto důrazu na zvyšování kapacit je třeba se více soustředit na kvalitu vzdělání a jeho propojení s potřebami praxe. A v této souvislosti si dovoluji navrhnout tři opatření, která by z hlediska těchto dvou kriterií mohla znamenat pro vysoké školství jednoznačný přínos: zavedení školného, povinné absolvování části studia v zahraničí a podpora vícezdrojového financování s důrazem na prostředky ze soukromých zdrojů.
Zavedení školného (pochopitelně spolu se zavedením příslušných úvěrů a stipendií, které zabezpečí možnost studia i studentům sociálně slabým)
1. posílí požadavky studentů na kvalitu studia; studenti se začnou více chovat jako zákazníci, kteří za své peníze požadují kvalitní služby,
2. zvýší vnitřní motivaci, úsilí a odpovědnost studentů (což je v souladu s křesťanským pojetím člověka, které zdůrazňuje jak lidskou svobodu, tak odpovědnost),
3. bude působit na větší efektivitu vzdělávacího procesu: studenti budou studovat s ohledem na své budoucí uplatnění a méně „jen tak ze zájmu“ (tomu do jisté míry přizpůsobí i výběr oborů),
4. zvýší vnímanou hodnotu vysokoškolského vzdělání.
Povinné absolvování části studia v zahraničí předpokládá vytváření kapacit a rozvoj spolupráce jednotlivých škol. Vzhledem k dynamickému vývoji a růstu v této oblasti je ovšem možno do roku 2010 tento požadavek realizovat. Tento krok významně posílí konkurenceschopnost našich absolventů na evropském trhu práce a přispěje k vyšší kvalifikovanosti českých pracovních sil.
Vícezdrojové financování je žádoucí jednak vzhledem k posílení kvality (je třeba vycházet z toho, že veřejné zdroje budou vždy omezené), především pak vzhledem k posílení návaznosti studia a potřeb praxe. Je zapotřebí daňově podporovat investice firem do vysokého školství; tyto investice mohou vést k vytváření nových studijních programů šitých na míru jejich potřebám. Zároveň propojení škol a soukromých prostředků může vést k větší praktické zacílenosti výzkumu, který na vysokých školách probíhá a který může významným způsobem pomoci českým firmám.