Institut politických a ekonomických studií
Home O nás Zpravodaj Články Média Akce Podpořte nás Kontakty Odkazy

Strategie a komunikační prostředky v komunální politice

10. 03. 2008, autor: Tomáš Zdechovský
Plné znění textu Tomáše Zdechovského, který vyšel v aktuálním Zpravodaji IPES.

Komunální politika je dána několika specifiky jako například působností na malém územním celku (srovnáváno se senátním obvodem, krajem nebo republikou) a s tím spojenou možností přímé komunikace (face to face) politik – občan. V malých sídlech je tak rozhodujícím faktorem při výběru kandidátů ve volbách do místních zastupitelstev osobnost politika, jeho vystupování a chování.

Jak jsem již opakovaně poukázal v několika odborných článcích na téma politické komunikace, nejčastějším nedostatkem politiků hlásícím se ke křesťansko-demokratickému politickému proudu jsou málo rozvinuté rétorické schopnosti (1). Jedná se především o nedostatky ve veřejné argumentaci, ve stručném a jasném vystupování, oslovování zcela neznámých lidí na ulici (a to nejen v kampaních) a v přednášení textů zajímavým způsobem nebo-li umu svůj projev přizpůsobit posluchačům, potažmo médiím.
Zásadní problém většiny politiků je neschopnost vytvořit strukturu projevu s důrazem na stručnou a jasnou formulaci svých myšlenek (2). V mediálním světě tvořeném hlavními headlines (titulky zpráv) pak nedokážou většinou reagovat na otázky novinářů krátce a výstižně. Média nepřizpůsobují formáty svých příspěvků politikovi, nýbrž politik musí umět využít formátu média.

Používání sdělovacích prostředků v komunální politice
Dalším problémem komunálních politiků je užívání prostředků masové komunikace, kde jsou velké rozdíly mezi jednotlivými komunálními politiky. U mnohých politiků střední a starší generace zůstává jakýsi neopodstatněný strach z komunikace s médii, který je spojen s předsudky (ve většině případů neopodstatněnými) týkajícími se možného dopadu jejich prohlášení, potencionální zneužitelnosti a vlivu. Přitom právě masmédia jsou v komunální sféře jedním z nejintenzivnějších a v konečném důsledku i nejpůsobivějších prostředků politické komunikace. Pozitivní medializace pak dává politikům auru jedinečnosti, známosti a úspěšnosti.

Případová studie: KDU-ČSL se 40 procentní podporou
Vhodné a opakované užívání sdělovacích prostředků má výrazný podíl na výsledku voleb, což lze doložit na případové studii starosty východočeského města Chlumec nad Cidlinou Miroslava Uchytila (KDU-ČSL), který dokázal obratně využít neúnosné dopravní situace k boji za dostavbu dálnice D11, jenž pomohla dostat tranzitní kamionovou dopravu z města. Výsledkem jsou opakovaně vyhrané komunálně volby KDU-ČSL se starostou Miroslavem Uchytilem v čele s počtem okolo 40 % hlasů, přičemž tradiční podpora ve městě při parlamentních volbách byla kolem 7,5 % (3).
Podle mediálního monitoringu Newton I.T. se objevoval starosta Chlumce Miroslav Uchytil v místních médiích v letech 2002-2006 minimálně 1x do týdne. Hlavní poselství jeho sdělení byla tato:
1. bojuji za své město
2. bojuji za práva a bezpečí našich občanů
3. chci bezpečí pro naše děti

Dle výsledků analýzy médií je zřejmé, že starosta Uchytil se nebál jít a ani do ostrých sporů s úředníky a celostátními politiky, které opakovaně podroboval kritice za nečinnost.
S používáním prostředků masové komunikace je v úzkém vztahu tvorba volební kampaně. Pro volební kampaň platí z profesního hlediska tři důležité zásady: stručnost, jasnost a vtipnost (nadsázka) (4). Dobrým příkladem používání PR a médií jsou volební kampaně Vladimíra Železného do Senátu ČR (podzim 2002) a do Evropského parlamentu (jaro 2004) připravená přesně na osobnost kandidáta.
Ze sociologických výzkumů jednoznačně vyplývá, že voliči KDU-ČSL tvoří konzervativnější a dlouhodobě stabilnější skupinu příznivců (5). V komunální sféře však tato vyhraněnost neplatí. Na příkladech mnoha křesťansko-demokratických politiků je patrné, že jsou-li v čele kandidátek silné osobnosti s jasně formulovanými názory, může jejich podpora ve volbách do obecních zastupitelstev dosahovat až sedminásobek běžné stranické podpory. K tomu je však třeba umět vystoupit ze zaběhnutých stereotypů nekomunikace a nerozhodnosti.


-----------------------------------------

1. srov. ZDECHOVSKÝ, Tomáš. 2005. Křesťanští demokraté z pohledu politické komunikace, In Obzory č. 2 (7/2005), ročník 2, s. 49–52.
2. Na základě zpracované obsahové analýzy tří českých printů ve vztahu k politické straně KDU-ČSL je možné usuzovat, že většina předních představitelů této strany nebyla v letech 2001,2003, 2005 schopná adekvátně reagovat na krizová témata, což je jeden z předpokladů odstranění mediálních stereotypů, se kterými se tato strana opakovaně potýkala a potýká dodnes.
3. V parlamentních volbách v roce 2006 měla KDU-ČSL v Chlumci nad Cidlinou 7,9 % hlasů (Uchytil kandidoval na 6. místě), zatímco v roce 1998 získala KDU-ČSL ve městě pouze 6,98%.
4. srov. MAZZOLENI Gianpietro, La comunicazione politica, Bologna , Il Mulino, 1998, s.163 – 195., srov. ZANACCHI Adriano, La pubblicità. Potere di mercato. Responsabilità sociali, Milano, Lupetti, 1999, s. 369 – 386.
5. srov. STEM 5/2004, Situace v kraji Vysočina.-----------------------------------------
Literatura:
CUTLIP S.M. – CENTER A.H., Nuovo manuale di relazioni pubbliche, Milano, Franco Angeli, 1997, s. 52 – 53.
FIALA Petr, KDU-ČSL v politickém systému České republiky, In čas.Teologie a společnost, 6/2003, s. 3 – 8.
FIALA, Petr. 2001. KDU-ČSL: hledání v období změn. In Proglas 5-6/2001, s. 10–14.
LOSITO Gianni, Propaganda In LEVER – RIVOLTELLA – ZANACCHI, La comunicazione, il Dizionario di scienze e tecniche, Roma, Rai Eri, 2002, s. 907.
LEVER Franco – RIVOLTELLA Pier Cesare – ZANACCHI Adriano, La comunicazione, il Dizionario di scienze e tecniche, Roma, Rai Eri, 2002.
MAZZOLENI Gianpietro, La comunicazione politica, Bologna , Il Mulino, 1998.
PRATESI Pietro, Politica e informazione, In LEVER – RIVOLTELLA – ZANACCHI, La comunicazione, il Dizionario di scienze e tecniche, Roma, Rai Eri, 2002, s. 882.
ZANACCHI Adriano, La pubblicità. Potere di mercato. Responsabilità sociali, Milano, Lupetti, 1999, s. 369 – 386.
ZDECHOVSKÝ, Tomáš. 2005. Člověka v kampani ničím nenahradíš, In Zpravodaj IPES, 2005/00.
ZDECHOVSKÝ, Tomáš. 2006. Kritická reflexe a vědecké hledání pravdy, http://www.ipesnet.cz/view.php?cisloclanku=2006120801, též In Zpravodaj IPES 2006/04.
ZDECHOVSKÝ, Tomáš. 2005. Křesťanští demokraté z pohledu politické komunikace, In Obzory č. 2 (7/2005), ročník 2, s. 49–52.

Databáze
Newton I.T., v letech 2001–2007

Internetové zdroje
http://www.volby.cz